Hiển thị một kết quả duy nhất

44.000 64.000 
50.160 108.240 
131.000 190.000 
135.000 199.000 
139.000 450.000 
148.000 472.000 
164.000 462.000 
164.000 237.000 
318.000 488.000 
335.000 512.000 
570.000 2.630.000